Vzdelávanie Archives - EM Medical

Vzdelávanie

Akcie, Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Cytologický workshop November 2023

Milí zákazníci,

s radosťou Vám oznamujeme, že v spolupráci s veterinárnym diagnostickým laboratóriom LABOKLIN sme pre Vás pripravili nový cytologický workshop s témou:

„PRÍPRAVA A SPRACOVANIE CYTOLOGICKÝCH PREPARÁTOV, KAZUISTIKY PREPARÁTOV

Z KOŽNEJ CYTOLÓGIE“

Jedná sa o workshop vhodný pre každého veterinára, ktorý vo svojej praxi zhotovuje a vyhodnocuje cytologické preparáty.

Odbornými garantami tohto vzdelávania budú pani doktorka Kristína Takácsová (Laboklin s.r.o.) a pani doktorka Zuzana Hudáková (Laboklin s.r.o.).

Termín a miesto konania workshopu:

EM Medical s.r.o., Cesta na Hohenau 795, Moravský Svätý Ján

Workshop bude organizovaný v dvoch termínoch s maximálnym počtom účastníkov 10/termín.

15.11.2023; 23.11.2023

Odborný program:

 1. Časť

– úvod

– odber a spracovanie vzoriek na cytologické vyšetrenie (teoretická časť)

– odber a spracovanie vzoriekna cytologické vyšetrenie (praktická časť)

 1. Časť

– cytológia kožných nodulov (teoretická časť)

– kazuistiky z cytológie kožných nodulov (praktická časť)

Cena: 150 EUR bez DPH
(V cene workshopu je zabezpečené vystavenie certifikátu o účasti a občerstvenie.)

Prihlasovanie: prostredníctvom emailu: workshopy@em-medical.sk

(Počet účastníkov na jeden termín je obmedzený- max 10)

cytologicky workshop

Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Základy inhalačnej anestézie vo veterinárnej praxi- workshop

Milí zákazníci,

s radosťou Vám oznamujeme, že sme pre Vás pripravili nový workshop v rámci projektu EM Medical Vzdelávanie.

Jedná sa o celodenné vzdelávanie, vhodné pre každého veterinára, ktorý vo svojej praxi využíva, alebo zvažuje využívať inhalačnú anestéziu.

Odborným garantom tohto vzdelávania je MVDr. Ján Kulfan, ktorý po ukončení štúdia v roku 2016 nastúpil na veterinárnu kliniku Vettino Jaggy Brno a aktuálne tu pôsobí ako anesteziológ. V rámci anesteziologického vzdelávania sa zúčastnil na množstve praktických stáži a workshopov. V súčasnosti absolvuje postgraduálne štúdium  na „The University of Edinburgh“ v odbore „Veterinárna anestézia a analgézia“.

Termín a miesto konania workshopu:

EM Medical s.r.o., Cesta na Hohenau 795, Moravský Svätý Ján

5.10.2023, 9:00 – 16:00 hod.

Odborný program:

1. Časť 9:00 – 12:00 hod. (Prestávka 10:15 – 10:30 hod.)
– Pre-anestetické vyšetrenie pacienta – základy
– Inhalačná vs. injekčná anestézia: výhody, nevýhody
– Anesteziologický prístroj – princíp, funkcie, kontrola pred použitím, dôležité komponenty a ovládacie prvky
– Obedová prestávka: 12:00 – 12:45 hod.
2. Časť 12:45 – 15:00 hod. (Prestávka 14:00 – 14:15 hod.)
– Vedenie inhalačnej anestézie v bežnej praxi
– Monitoring pacienta
– Najčastejšie komplikácie v anestézii – ako im predchádzať
3. Časť 15:15 – 16:00 hod.
Praktická ukážka prístroja – otázky a odpovede

Cena: 180 EUR bez DPH, 216 EUR s DPH.
(V cene workshopu je zabezpečené vystavenie certifikátu o účasti a občerstvenie.)

Prihlasovanie: prostredníctvom emailu: workshopy@em-medical.sk

(Počet účastníkov je obmedzený- max 20)

zaklady inhalacnej anestezie (1)

 

Akcie, Odborné príspevky, Vzdelávanie

Cytológia lymfatickej uzliny- workshop EM Medical Vzdelávanie

Milí kolegovia,

s radosťou Vám oznamujeme, že sa nám podarilo vytvoriť ďalšiu výbornú spoluprácu, na základe ktorej sme zorganizovali veľmi zaujímavý workshop ” Cytologické vyšetrenie lymfatickej uzliny.

Odborným garantom tohto workshop je pani doktorka MVDr. Kristína Řeháková, PhD., ktorá je absolventkou fakulty veterinárskeho lekárstva VFU v Brne. Nadväzujúce doktorandské štúdium ukončila v roku 2013 obhájením dizertačnej práce na tému: „Alterácia pečeňových funkcií u psov s porto-systémovým skratom.“ Dlhodobo pôsobí ako vedúca klinického laboratória na FVL VETUNI VFU Brno, kde vrámci klinicko- patologickej diagnostiky zaisťuje predovšetkým cytologické vyšetrenia. Zvlášť sa zaujíma o onko- cytológiu, najmä diagnostike lymfoprolifratívnych ochorení.

MVDr. Kristína Řeháková, PhD je zároveň aj autorkou/spoluautorkou desiatok odborných vedeckých publikácií.  V rámci odborných konferencií prednáša najmä cyto-onkologické témy. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje na kongresoch ESVCP/ECVCP (European Society/College of Veterinary Clinical Pathology). Je zakladajúcou členkou „Veterinární asociace Klinické patologie a Onkologie.

Technické zabezpečenie bude v našej réžii, k dispozícii budú mikroskopy Euromex iScope IS.1153-PLi s Ultra HD kamerami s monitorom Euromex VC.3031-HDS.

Zostáva voľných už len pár miest. V prípade, že máte záujem o účasť zarezervujte si svoje miesto zaslaním emailu na workshopy@em-medical.sk .

Tešíme sa na všetkých účastníkov,

tím EM Medical.

 

 

Akcie, Semináre, Vzdelávanie

Plánované workshopy v roku 2023

Milí zákazníci,

aj tento rok plánujeme pokračovať v úspešnom projekte “EM Medical vzdelávanie”. Cieľom tohto projektu je odovzdávanie praktických skúseností medzi kolegami pod dohľadom odborníkov za použitia profesionálnej veterinárnej techniky, ktorú dodávame.

V roku 2023 plánujeme postupne zrealizovať viacero workshop-ov. Teší nás, že v predošlých dvoch rokoch ste o naše workshopy prejavili veľký záujem a preto sme sa rozhodli vypísať zoznam plánovaných akcií predom.

“EM Medical vzdelávanie” 2023:

 • Kardiologický workshop, I. úroveň
 • Kardiologický workshop, II. úroveň
 • Ultrasonografické vyšetrenie dutiny brušnej
 • Cytologický workshop: Krvný náter od A-Z (v spolupráci s LABOKLIN s.r.o)
 • Cytologický workshop: Cytológia lymfatických uzlín
 • Terapeutický laser a jeho využitie vo veterinárnej praxi

V prípade, že by Vás niektorý z plánovaných workshopov zaujal, stačí odoslať email na: workshopy@em-medical.sk. 

Akcie, Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Cytológia krvného náteru od A-Z; registrácia na workshop 26.10.2022; Workshop je plne OBSADENÝ.

Milí kolegovia,

v spolupráci s veterinárnym diagnostickým laboratóriom LABOKLIN s.r.o. Vás srdečne pozývame na tretí praktický cytologický workshop.

Odborným garantom workshop-u bude MVDr. Kristína Takácsová, ktorá Vás prevedie nie len teoretickou časťou, ale tak isto praktickou prípravou náterov a ich kompletným posúdením. MVDr. Kristína Takácsová absolvovala štúdium na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne na Fakulte veterinárneho lekárstva v roku 2005. Po skončení štúdia sa venovala praxi malých zvierat na viacerých veterinárnych klinikách. 5 rokov pôsobila na veterinárnej klinike Petvet so zameraním na internú medicínu a laboratórnu diagnostiku. Od roku 2012 pracuje ako veterinárny konzultant pre veterinárne diagnostické laboratórium LABOKLIN s. r. o.. Zaujíma sa o klinickú patológiu, hlavne hematológiu a cytológiu. Okrem profesionálnej laboratórnej a konzultačnej činnosti sú náplňou jej práce aj školenia v oblasti hematológie. Pravidelne sa zúčastňuje na vzdelávacích akciách.

Počas workshop-u budete pracovať s profesionálnymi mikroskopmi spoločnosti Euromex-  iScope IS.1153-PLi- trinokulár, ktorý parametrovo spĺňa požiadavky rutinnej veterinárnej diagnostiky (parazitológia, cytológia), a zároveň výborne poslúži aj na náročnejšie mikroskopické vyhodnotenie (hematológia, mikrobiológia, histológia).

Cytológia krvného náteru od A-Z

Termín a miesto konania:
26.10.2022 (Streda), 9:30-15:30,
EM Medical s.r.o., Cesta na Hohenau 795, Moravský Svätý Ján
Program: 
9:30 – 12:00
Úvod
Teoretická časť: Cytológia krvného náteru od A-Z
Praktická časť I:
– Príprava krvného náteru
– Vyhodnotenie krvného náteru:
       – fyziologické krvné nátery
       – medzidruhové rozdiely
– patologické krvné nátery
Prestávka/Obed: 12:00- 13:00
13.00 – 15.30
Praktická časť II:
– Kazuistiky
– Diskusia
– Záver
Prihlasovanie: formou on line registrácie; Registrácia na workshop je ukončená- workshop je plne obsadený.

Za účasť na workshope získajú účastníci certifikát o absolvovaní a KVL SR udeľuje tejto akcii 25b v systéme kontinuálneho vzdelávania.

Tešíme sa na Vás,

tím EM Medical.

Akcie, Vzdelávanie

Veterinárny študentský kongres 2022

V roku 2020 sme začali pracovať na projekte “EM Medical vzdelávanie“.

Cieľom tohto projektu je budovať sieť kontaktov medzi generáciami veterinárov, ktorí sú ochotní ďalej odovzdávať svoje skúsenosti mladším ročníkom. Nejedná sa o technickú a teoretickú prezentáciu prístrojov, ale naopak o prezentáciu prístroja a jeho priamej diagnostickej hodnoty vo výkone veterinárnej praxe.
Vďaka odborným garantom majú naše workshopy kvalitný teoretický základ a významnú praktickú hodnotu- každý účastník má dostatok času na praktický nácvik, má k dispozícii profesionálne vybavenie a dostatočné množstvo pacientov. Workshopy prebiehajú v priateľskej atmosfére, vytvárajú sa vzťahy, kontakty a nové príležitosti. Účastníci medzi sebou živo konzultujú, pomáhajú si a zdieľajú svoje postrehy a rady.

Tento rok sme s veľkou radosťou prijali pozvanie na spoluprácu pri organizácii Veterinárneho študentského kongresu, ktorý je súčasťou programu  predkongresového dňa najväčšieho veterinárneho podujatia na Slovensku, kongresu Nová Veterinária. Touto cestou sme sa rozhodli podporiť vzdelávanie veterinárnych lekárov už od radov študentov pretože veríme, že vzdelávanie, teoretický základ a praktické skúsenosti idú “ruka v ruke”.

Projekt EM Medical v kocke:

 • 6 kardiologických workshop-ov pod vedením MVDr. Petra Mláku, ktorých sa zúčastnilo 38 účastníkov, vyšetrili sme 56 psov a 8 mačiek.
 • 3 USG workshopy na tému “Vyšetrenie brušnej dutiny psov a mačiek” pod vedením MVDr. Klaudie Duba, ktorých sa zúčastnilo 18 účastníkov, vyšetrili sme 32 psov a 4 mačky.
 • 2 workshopy “Endoskopia dýchacích ciest koní”, pod vedením doc. MVDr. Barbory Bezděkovej, PhD., DECEIM, ktorého sa zúčastnilo 14 účastníkov a vyšetrilo sa 6 koní.
 • 2 cytologické workshopy v spolupráci s veterinárnym diagnostickým laboratóriom LABOKLIN s.r.o. pod vedením MVDr. Kristíny Takácsovej, ktorého sa zúčastnilo 28 účastníkov.

Ďakujeme všetkým za záujem a tešíme sa na stretnutie na najbližších workshop-och,

tím EM Medical.

 

 

Milí kolegovia,
včerajším dňom sme ukončili sériu praktických workshop-ov zameraných na “Echokardiografické vyšetrenie srdca psov a mačiek” pod vedením MVDr. Petra Mláku z veterinárnej praxe Ejmi v Bojniciach, s asistenciou MVDr. Tomáša Garaja z veterinárnej ambulancie GAJA vet Trenčín a tiež sériu workshop-ov “Sonografické vyšetrenie dutiny brušnej psov a mačiek” pod vedením MVDr. Bc. Klaudie Dubej z Centra Veterinárnej Medicíny Sibra v Bratislave.
Všetkým našim odborným garantom ďakujeme za spoluprácu, za teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré odovzdali účastníkom workshopov.
Celkovo sme od mája zorganizovali 6 praktických seminárov, ktorých sa zúčastnilo 42 kolegov, veterinárnych lekárov z celého Slovenska a vyšetrili sme viac ako 80 zvierat. Naši kolegovia odhalili množstvo bežných, ale aj raritných a zaujímavých diagnóz, vymieňali si názory, skúsenosti a živo diskutovali.
Všetkých nás prekvapil nález Fallotovej tetralógie u 10 mesačného Moskovského strážneho psa- to človek skrátka nevidí každý deň.
Nesmierne si vážime možnosť praktickej prezentácie našich prístrojov, predstavenie profesionálnej veterinárnej techniky pri jej priamom využití v praxi a odovzdávanie vedomostí medzi kolegami v priateľskej a pohostinnej atmosfére.
V oblasti vzdelávania máme ďalšie plány a veríme, že vďaka Vašej lojalite a záujmu sa nám všetky podaria naplniť,
tím EM Medical.

Odborné workshopy EM Medical Máj/Jún 2022

Akcie, Odborné príspevky, Vzdelávanie

Laserova terapia- záznam 4. webinára.

Milí kolegovia,

v spolupráci so spoločnosťou Mano Medical Vám opäť prinášame záznam webinára z cyklu vzdelávania na tému LASER-ovej terapie.

Webinárom Vás bude sprevádzať uznávaný odborník pre danú  problematiku- Dr. Ronald Riegel. Dr. Riegel je spoluzakladateľom  “American Institute of Medical Laser Application “, ktorého cieľom je poskytovať najnovšie informácie o využití rôznych tipov terapeutických laserov vo veterinárnej medicíne, ale aj v iných medicínskych oblastiach. Dr. Riegel je zároveň autorom a spoluautorom mnohých významných článkov a odborných publikácii na túto tému.

V cykle webinárov sme sa plynule prepracovali teóriou a prechádzame k skutočne praktickým informáciám a k cenným radám pre efektívne využívanie laseru v dennej praxi.

Štvrtý webinár s názvom “Ako LASEROVA terapia pomáha urýchliť hojenie rán” prináša veľké množstvo praktických rád a bude zameraný na:

 • Pochopenie základných techník liečby, ktoré sa používajú pri aplikácii laserovej terapie na rany
 • Špecifické liečebné techniky, ktoré je potrebné zvážiť pri liečbe niekoľkých typov rán
 • Prezentáciu klinických prípadov
 • Nastavenie poplatkov pri integrácii laserovej terapie do rôznych protokolov manažmentu rán

 

Link na webinár:

Ďalší webinár z cyklu “Laserova terapia- vzdelávací program” je predbežne naplánovaný:

 • 14.9. 2022: ​Benefity laserovej terapie v rehabilitácii psieho pacienta. 

Pre akékoľvek informácie nás neváhajte kontaktovať,

tím EM Medical.

Akcie, Odborné príspevky, Vzdelávanie

Laserova terapia- záznam z 3.webináru

Milí kolegovia,

v spolupráci so spoločnosťou Mano Medical Vám prinášame záznam z 3 webináru zameraného na využitie terapeutického laseru vo veterinárnej praxi.
Webinárom Vás bude sprevádzať uznávaný odborník pre danú  problematiku- Dr. Ronald Riegel.

Dr. Riegel je spoluzakladateľom  “American Institute of Medical Laser Application “, ktorého cieľom je poskytovať najnovšie informácie o využití rôznych tipov terapeutických laserov vo veterinárnej medicíne, ale aj v iných medicínskych oblastiach. Dr. Riegel je zároveň autorom a spoluautorom mnohých významných článkov a odborných publikácii na túto tému.

Týmto webinárom plynule prechádzame k skutočne praktickým informáciám a k cenným radám pre efektívne využívanie laseru v dennej praxi.

Tretí webinár s názvom “Laserova terapia ako neoddeliteľná súčasť manažmentu bolestivých stavov” prináša veľké množstvo praktických rád a bude zameraný na:

 • Pochopenie mechanizmu analgetického účinku terapeutického laseru
 • Využitie laserovej terapie pre zvládnutie akútnej a chronickej bolesti
 • Princípy aplikácie laseru v kombinácii s farmaceutikami za účelom zvládnutia bolesti
 • Integráciu laserovej terapie do protokolov fyzikálnej rehabilitácie
 • Návratnosť investícií
 • Kazuistiky z bežnej praxe
 • A mnoho iného..

Záznam si môžete prehrať kedykoľvek a kdekoľvek. Link na záznam tu:

 

Ďalšie webináre z cyklu “Laserova terapia- vzdelávací program” sú predbežne naplánované:

 • 22.6. 2022: ​Použitie laseru pre urýchlenie hojenia rán- princípy účinku.
 • 14.9. 2022: ​Benefity laserovej terapie v rehabilitácii psieho pacienta. 

Pre akékoľvek informácie nás neváhajte kontaktovať,

tím EM Medical.

Akcie, Odborné príspevky, Vzdelávanie

Laserova terapia- záznam 2.webináru

Milí kolegovia,

v spolupráci so spoločnosťou Mano Medical Vám opäť prinášame záznam z webináru na tému laserovej terapie.
Webinárom Vás bude sprevádzať uznávaný odborník pre danú  problematiku- Dr. Ronald Riegel.
Dr. Riegel je spoluzakladateľom  “American Institute of Medical Laser Application “, ktorého cieľom je poskytovať najnovšie informácie o využití rôznych tipov terapeutických laserov vo veterinárnej medicíne, ale aj v iných medicínskych oblastiach. Dr. Riegel je zároveň autorom a spoluautorom mnohých významných článkov a odborných publikácii na túto tému. Dovolím si poznamenať, že práve “aktuálnosť” informácií je v tejto oblasti nesmierne dôležitá, nakoľko využívanie fyzikálnych modalít vo veterinárnej medicíne je pomerne mladým a prudko expandujúcim odborom s fantastickými výsledkami.

Druhý webinár s názvom “Integrácia laseru vo Vašej praxi” prináša:

 • Prehľad toho, aký prínos má laserova terapia pre pacienta a pre Vašu prax
 • Vysvetlenie všestrannosti laserovej terapie a jej následné využitie na základe vedeckého podkladu
 • Návody ako zhodnotiť úspešnosť praxe, ako zistiť či pracovný tím rozumie laserovej terapie, ako nastaviť cenu laserovej terapie
 • 5 krokov pre úspešné zavedenie laseru do dennej praxe
 • Klinické využitie v praxi:
  – manažment bolestivých stavov
  – akútne a chronické stavy vhodné na ošetrenie terapeutickým laserom
  – aplikácia laseru v rehabilitácii a manažmente zvieracích športovcov
 • A mnoho iného..

Link na záznam z webináru nájdete tu:

 

Ďalšie webináre z cyklu “Laserova terapia- vzdelávací program” sú predbežne naplánované:

 • 6.4. 2022: ​Použitie Laseru ako významnej súčasti manažmentu bolesti u rôznych pacientov.
 • 22.6. 2022: ​Použitie laseru pre urýchlenie hojenia rán- princípy účinku.
 • 14.9. 2022: ​Benefity laserovej terapie v rehabilitácii psieho pacienta. 

Pre akékoľvek informácie nás neváhajte kontaktovať,

tím EM Medical.